Reklama, sponzoring

 

Informační­ agentura Anopress shromažďuje a zpracovává plné texty novinovĂ˝ch a ÄŤasopiseckĂ˝ch ÄŤlánkĂą, doslovnĂ© pĹ™episy televiznĂ­ch a rozhlasovĂ˝ch relacĂ­ a vybranĂ© kniĹľnĂ­ a jinĂ© soubory encyklopedickĂ©ho nebo referenÄŤnĂ­ho charakteru.
Ve spolupráci s jednotlivými vydavateli vytváří agentura unikátní databanku plných textů českých tištěných i elektronických médií, doplněnou o další informační zdroje - veškerá data poskytuje Anopress na základě řádně uzavřených smluv
s vydavateli a nakladateli a v souladu s platným autorským právem.
Všechny monitorované zdroje jsou uživatelùm k dispozici v osm hodin ráno, tedy v podstatě dříve, než si je většina čtenářù přečte v tištěné podobě.
Při práci s textovými soubory, jejichž počet se pohybuje v řádu milionů, používá Anopress technologie firmy Verity, a to zejména systém Topic integrovaný do jejích nejnovějších softwarových produktù.
Vyhledávací systém Topic je v současnosti nejkvalitnějším systémem na českém trhu. Automaticky vyhodnocuje relevanci dokumentù a umožňuje jejich řazení podle dùležitosti. Jde o fulltextové vyhledávání třetí generace, tedy o vyhledávání pojmové, které nabízí velmi rychlé třídění, zobrazení a následně i analýzu velkého množství aktuálních i historických dat. Systém byl pùvodně vyvinut pro potřeby amerických zpravodajských služeb.
Společnost Anopress pùsobí na českém informačním trhu od roku 1997.

 

Máte-li zájem dozvědět se ví­ce informací­, klikněte zde:

 


 

V posledních letech dochází ke znovu-objevení pozoruhodného talentu a invence významného českého malíře Oskara Brázdy, jehož dílo je pietně uchováváno na umělcovì zámku v Líčkově u Žatce.
O galerii mistra Oskara Brázdy pečuje jeho manželka Marie Brázdová, která Vás na prohlídku zámku a galerie srdečnì zve....

 


I u Vás mùže vytrysknout Gejzír !


REKLAMA
SLUŽBY  „PR“ NA KLÍÈ
PROPAGACE
PRODUCENTSKÁ VÝROBA
AGENTURNÍ SLUŽBY
NAKLADATELSTVĂŤ
MEDIÁLNÍ SLUŽBY
OBCHODNÍ ÈINNOST
GALERIE
PRODEJ UMĂŚLECKĂťCH DĂŚL


GEJZÍR  s.r.o.,  Zavátá 84,  154 00  Praha 5

IÈO: 63671255           DIÈ: 005 - 63671255

 Â Â Â 

 


                                                                          


Základní umìlecká škola Žatec

 


 

Chmelařské muzeum v Žatci

 - NejvÄ›tší chmelaĹ™skĂ© muzeum svÄ›ta.

Chmelařské muzeum je umístěno v bývalém skladu a balírně chmele. Na 2.500 m2 výstavní plochy je zde dokládán vývoj chmelařství od počátkù pěstování chmele v raném středověku do začátku druhé poloviny 20. století.

Ve vstupním prostoru muzea v přízemí se připomíná dávná tradice pěstování chmele v českých zemích (text T. Hájka v herbáøi P.O. Mattioliho 1562), hlavní chmelařské oblasti v Čechách (Žatecko, Úštěcko a Tršicko) a význam přírodních podmínek pro pěstování nejkvalitnìjšího chmele.

V prvním patře expozice jsou soustředìny doklady o počátcích chmelařství, sbíru chmele a jeho pěstování. Zpùsob pěstování chmele je zřejmý z kreseb a rytin Jana Willenberga, který na vedutách českých měst pozoruhodně věrně zaznamenal na přelomu 16. a 17. století chmelnice v Žatci, Mostu, Kadani, Klatovech a Rakovníku a na nichž vidíme, že chmel se v oné doby pěstoval v zahradách.

Další patra muzea jsou věnována pěstování chmele v tyčových chmelnicích a pěstování na konstrukcích - drátěnkách. Nejstarší vyobrazení chmele na tyčích však známe až ze 16. století (J.Černý 1517, pečetidlo na chmel města Klatov 1533). Návštěvníky zaujmou též dobové fotografie, literatura, billboard americké firmy Anheuser-Busch z počátku 20. století, propagující český chmel.

V samostatné místnosti v pøízemí jsou naznaèeny počátky změn, nástup nových technologií pěstování chmele, nových strojù a pracovních prostředkù - komorové sušárny, nové česací stroje, vozy s pneumatikami, pásový traktor PT - 10 a strhávač chmele.

Příjem a výdej chmele ve skladech a balírnách měl svùj řád. V muzeu jsou originální lisy z roku 1884, starý šicí stroj na sešívání žokù, nářadí a pomùcky používané v balírnách při manipulaci a signování chmele. Původní je i sirná komora.

 Všichni jsou srdeÄŤnÄ› vĂ­táni.

Otevřeno je od úterý do soboty. 10.00-16.00

Bližší informace u ing. Urbana nebo ing. Novákové na tel: 415733111

 

Máte-li zájem dozvìdìt se o tomto muzeu více, kliknìte zde:

Chmelaøské muzeum v Žatci

 Chmelaøský institut s.r.o., Žatec

 

Chmelaøský institut s.r.o.,
Kadaòská 2525
438 46 Žatec
Èeská republika
Telefon: +420 415 732 121
Fax: +420 415 732 150

Máte-li zájem o bližší informace, kliknìte zde:

 ChmelaøskĂ˝ institut s.r.o., Ĺ˝atec
 SVAZ PĂŚSTITELĂ™ CHMELE ÈESKÉ REPUBLIKY

HOP GROWERS UNION OF THE CZECH REPUBLIC 
 C H M E L A Ø S T V ĂŤ

DRUŽSTVO ŽATEC

Èeský chmel

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

© SRPMŽ, Všechna práva vyhrazena