Informace o sdružení 

Od historie po současnost

 • Začátky našeho sdružení   spadají o mnoho a mnoho desítek let zpět, kdy hlavně patrioti města Žatce působící  ve vysílání redakce rozhlasu po drátě o myšlence sdružit rodáky a příznivce města  průběžně živě diskutovali a přemýšleli, ale konkrétní realizace se v té době bohužel nezdařila…..
 • V roce 1995 se pak našli aktivisté - převážně z řad žateckých občanů a několika mimožateckých rodáků, kterým se podařilo v režii městské radnice uskutečnit setkání v Žatci dne 1.prosince 1995. Z toho je například dochovaný seznam 25 jmen i Pamětní list…

 • Oficiálně se pak již nikdy více tato skupina nesešla a Klub žateckých rodáků a přátel města usnul….  
 • Zvrat přinesl až rok 2000, kdy výzva z radnice určená všem občanům uspíšila přípravy založení oficiálního sdružení rodáků… A tak parta žateckých patriotů mohla oznámit starostovi města, městské radě, zastupitelstvu a celé veřejnosti, že sdružení je skutečností…

 

                                                                                                                    V Praze dne 12. 8. 2000

Vážený pane starosto,  vážení radní, vážení zastupitelé města Žatce,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, kterým Vás chceme informovat o naší aktivitě na základě mnoha diskusí a příprav. Díky tomu, že jste nedávno vyzvali občany k přemýšlení a nápadům pro další rozvoj města, urychlili jsme přípravnou fázi a dnes Vás již můžeme oficiálně informovat o tom, že dne 4.8.2000 bylo na ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno pod Čj.:VS/1-1/44462/00 SDRUŽENÍ RODÁKŮ A  PŘÁTEL  MĚSTA  ŽATCE. Toto zcela nové sdružení chce svou činností mj. podchycovat  zájem rodáků a přátel královského Žatce a jeho regionu o historii i budoucnost města, stmelovat je a koordinovat jejich činnost ve prospěch města. Napomáhat aktivitám zvláště v oblasti cestovního ruchu a vytvářet prostor přispívající k vyšší kulturnosti a prosperitě města s cílem úplné rehabilitace kdysi slavného historického sídla.  Propagovat  a  mediálně prezentovat  historii i současnost města v ČR i v zahraničí. V úzké spolupráci s Vámi, pane starosto, vážení radní a zastupitelé MÚ v Žatci, ale také se všemi ostatními  - významnými žateckými podniky a podnikateli, dalšími právnickými subjekty i fyzickými osobami, zástupci partnerských měst v ČR a v zahraničí chceme pravidelně zajišťovat, organizovat a spolupořádat akce plnící cíle SRPŽ. O všech našich aktivitách a plánech Vás chceme podrobně informovat na pracovní schůzce, o kterou Vás tímto žádáme,  abychom tak mohli sjednotit  námi připravený konkrétní projekt s  Vašimi záměry a plány města a začít jej realizovat. Věříme, že tuto aktivitu, která jistě bude přínosem pro město a jeho obyvatele přivítáte a budete podporovat.  Jsme totiž přesvědčeni, že i když většina z našich členů ve městě chmele již nežije ani nepracuje, přesto jsme schopni   přispět k  jeho plnohodnotnému rozvoji. PROHLÁŠENÍ A VÝZVA K RODÁKŮM, kterou přikládáme k  tomuto otevřenému dopisu věrně zobrazuje naše přání, aby se Sdružení rodáků a přátel města Žatce stalo v  brzké době nedílnou součástí novodobé historie starobylého města na řece Ohři.  

                                                 

Za výbor SRPMŽ:

Petr Šimáček

Vladimír  Halamásek

Josef  Zábranský Vážený pan

Jiří Farkota, starosta města Žatce,
městská rada a zastupitelstvo,
Městský úřad v Žatci

 

Pod  tímto dopisem a zakládajícími stanovami jsou jména a podpisy jednomyslně zvolených zástupců přípravného výboru: Petr Šimáček, Vladimír Halamásek a Josef Zábranský. K těmto zakládajícím členům přibyla jména dalších navržených zástupců - Drahomír Ruta a Jaroslav Melichar, kteří tvořili první pětičlenný výbor Sdružení  rodáků  a  přátel  města  Žatce se sídlem v  Praze a pobočkami v Žatci a Frankfurtu nad Mohanem. Kromě toho byly v Praze,  Žatci  a  Frankfurtu n.M. ustanoveny jednotlivé pracovní sekce, které sdružují 3 -15 členné skupiny lidí pracující na konkrétním zadání úkolů a plnění vytýčených cílů z  Programového prohlášení SRPMŽ. Výkonným vedoucím a koordinátorem pro SRN se stal Žatečan Otokar Löbl. Vedoucím mediální sekce je Miroslav Rusiňák.

 

 

K prvním členům, se v  krátké době připojila řada dalších občanů. Databáze členů  sdružení dnes čítá přes 600 jmen…     Za členy našeho sdružení se hlásí desítky rodáků, přátel a příznivců z města Žatce, České republiky i z celého světa. Například z  Německa, Itálie, Švýcarska, USA… Všem je určena Výzva:  

  

V Ý Z V A

 k rodákům města Žatce 

      Královské město Žatec v  severočeském regionu je naším rodným místem nebo jsme zde žili a pracovali, či máme k tomuto chmelařskému centru vřelý vztah a vzpomínku. Ačkoliv dnes většina z nás žije a pracuje v různých jiných městech a místech, na město na řece Ohři rádi vzpomínáme a slyšíme o něm, rádi se do něj vracíme. Jako patrioti nechceme stát stranou, naopak, nejenže chceme být lépe a pravidelně informováni o dění ve městě, ale sami chceme přispět k rozvoji a zvelebení městské památkové rezervace a celého města Žatce a regionu. Chceme mít podíl na jeho prosperitě a rozkvětu – ekonomickém, kulturním, v oblasti cestovního ruchu i v mediální sféře, propagovat slavnou historii města a vyslovovat se k jeho novodobým dějinám a pomoci spoluvytvářet je. Chceme navázat na práci a díla mnoha slavných žateckých rodáků. Jedině společnými silami můžeme pomoci městu navrátit ztracenou tvář, aby se opět zařadilo  mezi významná sídla, ke kterým historicky i fakticky od nepaměti patří… V nových politických a ekonomických podmínkách  tak  konečně  přispět  k  plné  rehabilitaci  města.    

      Zároveň vyzýváme všechny rodáky a patrioty královského Žatce, jeho přátele a příznivce ve městě, regionu, České republice, Evropě i ve světě, aby rozšířili naše řady a připojili se k naší iniciativě, abychom mohli společnými silami naplnit cíle našeho prohlášení a vytýčený následující program.  

 

PROGRAMOVÉ  PROHLÁŠENÍ

 • sdružení bude usilovat o maximální zvýraznění image města,  jako chmelařské metropole a jako přirozeného historického a  turistického centra regionu,  s cílem zapsání městské památkové rezervace nebo její části do listiny světového dědictví  UNESCO
 • sdružení se bude maximální měrou podílet na mediální prezentaci města, jak historie,  tak současnosti, a to objektivně a podle dějinných skutečností
 • sdružení bude všemi možnými prostředky přispívat ke zvýšení prosperity  města a ke  zvýšení počtu  pracovních míst vytvářením podmínek pro investice. Podílet se na zvýšení turistického ruchu ve městě, mj. pomáhat při vybudování chmelařsko-pivního zábavního komplexu. V oblasti sportu bude podporovat sportovce, kteří svými výkony a výsledky získají pro město nejvyšší ligové soutěže nebo ocenění
 • sdružení bude podporovat zdravý patriotismus občanů města a celého Žatecka,  a to především u dětí a mládeže;  vytvářet vazby obyvatel k Žatci a jeho tradicím.
 • sdružení bude usilovat o sjednocení žateckých občanů napříč politickým spektrem  a o sjednocení strategických zájmů všech fyzických a právnických osob, společností, institucí i konkurenčních firem ve městě s cílem uskutečnění konečné vize prosperity:  Žatec – známé historické sídlo, metropole chmele
 • sdružení bude udržovat kontakt s těmi bývalými občany Žatce německé národnosti, kteří měli podíl na dřívější prosperitě města, a kteří chtějí pomoci Žatci i nyní; stejně tak i s dalšími rodáky a přáteli města z celého světa
 • sdružení bude vždy usilovat o to, aby se jeho vize Žatce, jako historického sídla a chmelařské metropole, stávaly skutečností;  z toho důvodu bude Sdružení podporovat v komunálních volbách své členy, kteří jsou příslušníky různých politických stran, ale budou aktivně prosazovat cíle našeho Programového prohlášení

* * * 

 

Máte-li zájem dozvědět se informace o městě Žatci, klikněte zde:

Město ŽATEC

 


© SRPMŽ, Všechna práva vyhrazena